MS SEERIA 3-faasil.
  T3A SEERIA 3-faasil.
  T3C SEERIA 3-faasil.
  ML SEERIA 1-faasil.
  SAEMOOTORID
  PIDURIGA ELEKTRIMOOTORID
  KUIVATIMOOTORID
  KASUTATUD ELEKTRIMOOTORID
  KASUTUSJUHIS JA GARANTII

 

 

 

 

 

 

   
 
KASUTUSJUHIS JA GARANTII
Prindi
 
 

Antud juhiseid tuleb täita, et tagada elektrimootori ohutu ja õige paigaldamine, kasutamine ja hooldamine. Juhiseid peavad järgima kõik elektrimootorit ja/või sellega seonduvaid seadmeid paigaldavad, nendega töötavad või neid hooldavad isikud. Elektrimootori peab paigaldama ja seda kasutama vastava kvalifikatsiooniga personal, kes tunneb lisaks tööohutusnõudeid ja kohalikku seadusandlust. 

JUHISTE EIRAMINE VÕIB MUUTA KAASNEVA 1.A TEHASEGARANTII KEHTETUKS.

Kasutusjuhis kehtib järgmistele uutele Felandia asünkroonmootorite tüüpidele:

MS, MS2, T3A, T1C, T2C, T3C, TG, ML, Y2, AIR, MSC, MYC, MSB

Nimetatud mootorid on valmistatud vastavalt standardite IEC/EN 60034-4 ja IEC/EN 60072 nõuetele ja on vastavalt direktiivi 2006/95/EÜ nõuetele varustatud CE-märgisega.

Felandia mootorid on ette nähtud töötamiseks tingimustes, kus ümbritseva õhu temperatuur on -20 °C kuni +40 °C  ja mitte üle 1000 m merepinnast.

Elektrimootorit ei tohiks kasutada kõrgetel temperatuuridel enne, kui on konsulteeritud Felandia OÜ töötajatega.

 

Transport ja ladustamine

Mootori posti või kullerteenusega transpordil  kontrollige vastuvõtmisel, et sellel ei esineks väliseid vigastusi. Vigastuste leidmisel teavitage sellest kohe kauba kättetoimetajat (veofirmat). Kontrollige kogu andmesildil olevat teavet ja võrrelge seda mootorile esitatavate nõuetega. Pöörake võlli käsitsi ja veenduge, et see liigub vabalt. Vältige tranportimise ajal mootori põrutamist, kukutamist ja niiskuse kätte jätmist.

Mootoreid tuleb ladustada siseruumis, kuivades ning vibratsiooni- ja tolmuvabades tingimustes. Enne mootori tõstmist tuleb kontrollida tõsteaasade kinnitusi ja vajadusel pingutada.  Mootori tõsteaasad on ettenähtud ainult mootori tõstmiseks.

 

Paigaldus

Mootor tuleb kinnitada puhtale, stabiilsele, siledale ja jäigale alusele. Veenduge, et mootori ümber on piisavalt ruumi vaba õhuvoolu tagamiseks.

Kasutage rihmarataste, sidurite või muude ülekandekomponentide  paigaldamiseks ja eemaldamiseks üksnes sobivaid tööriistu. Ärge lööge ülekandekomponente  haamriga, sest see võib kahjustada laagrit ja/või otsakaant (flantsi). Samuti ärge kasutage eemaldamiseks otsakaane või flantsi vastu surutud kangi.

 

Mootori õige joondamine aitab vältida vibratsiooni ning laagri, otsakaane/flantsi ja võlli purunemist. Pärast poltide või tihvtide lõplikku kinnitamist kontrollige joondust uuesti. Veenduge, et mootorivõll on ajamivõlliga paralleelne. Rihmasid tuleb pingutada vastavalt ajamiseadme tootja juhistele.

NB! Liigselt pingutatud rihm vigastab laagreid ja võib kahjustada mootorivõlli.

 

Elektriühendused

Elektriühendusi soovitame tungivalt  teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidel kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.

Enne töö alustamist veenduge, et toitevool on välja lülitatud ning et seda ei saa uuesti sisse lülitada. Kontrollige, et toitepinge ja sagedus vastaksid mootori nimiandmetele. Vastavalt standardile IEC60034-1 on toitepinge lubatud tolerants ± 5% ja toitesageduse lubatud tolerants ± 2%.

Enne mootori ühendamist toitega peab see olema kehtivate reeglite kohaselt maandatud!

Standardse ühekiirusega mootorite klemmikarbis on tavaliselt kuus mähiseklemmi ja üks maandusklemm. Kaablite ühendamiseks tuleb kasutada sobilikke kaabliklemme (- kingi). Kindlasti tuleb üle pingutada klemmlaua kaabliühendusmutrid!

Veenduge, et klemmikarp on puhas ja kuiv. Kasutamata avatud kaabli läbiviigud tuleb sulgeda. Enne kokkumonteerimist kontrollige klemmikarbi tihendit. Klemmikarpide tihend tuleb paigaldada õigesti vastavatesse piludesse, et tagada õige IP-klass.

Mootorikaitselüliti on mõeldud otse võrku lülitatava lühisrootoriga asünkroonmootori kaitseks. Tema ülesanneteks on avastada ohtlikud olukorrad nagu ülekoormus, faasipuudus, lühis jm. ning katkestada toiteahel.

MOOTORIKAITSE PUUDUMISEL VÕI KAITSE MITTERAKENDUMISEL EI KEHTI MOOTORILE GARANTII!

NB! Sagedusuunduriga käitatava mootori juhtmestiku paigaldamisel tuleb järgida muunduri tootja ettekirjutusi. Samuti järgige täpselt sagedusmuunduri kasutusjuhendit!

 

Hooldus

Kontrollige mootorit regulaarselt. Hoidke mootor puhas,et tagada vaba õhuvool. Kui mootorit kasutatakse tolmustes tingimustes, tuleb ventilatsioonisüsteemi regulaarselt puhastada. Kontrollige võllitihendite seisukorda ning vajadusel vahetage need välja. Kontrollige nii mehhaanilisi- kui elektriühendusi. Kontrollige poltkinnituste seisukorda. Kontrollige laagrite seisukorda, selleks kuulake ebaharilike helide olemasolu, jälgige vibratsiooni, mõõtke laagrite temperatuuri, kontrollige kulutatud määret vms.

Laagrite tüüp on märgitud andmesildil kõikidel IE2 efektiivsusklassimootoritel. Samuti saab infot laagrite ja mõõtude kohta Felandia esindustest.

 

ETTEVAATUSNÕUDED

1. Ärge astuge ega toetage töötavale mootorile.

2. Normaaltöö käigus ja pärast väljalülitamist võib mootori välimine korpus olla tuline.

3. Mõned mootorite lisaseadmed vajavad erijuhiseid (nt sagedusmuundurite kasutamine).

4. Olge mootori pöörlevate osade läheduses ettevaatlik.

5. Ärge avage voolu all olevat klemmikarpi.

6. Ühefaasiliste mootorite kondensaator võib säilitada laengu, mis lahendatakse mootori klemmide kaudu isegi siis, kui mootor on seiskunud.

7. Sagedusmuunduriga mootor võib olla voolu all ka siis, kui mootor on seiskunud.

 

 

TOOTJAGARANTII

 

Felandia OÜ, aadressiga J. V. Jannseni tn 7  Vändra alev Pärnumaa 87701 vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiiajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.

Felandia elektrimootorite (edaspidi: mootor) garantiiaeg on 12 kuud alates ostukuupäevast arve-saatelehe alusel.

Garantii kehtib juhul, kui vigastus on tekkinud tootmisvea tõttu või transpordil seadme müügikohta.

Müügigarantii annab ostjale garantiiajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.

Garantiiajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

1) mootor on vigastatud müügikohast paigaldamiskohta transportimise ajal;

2) mootori toiteahelas puudub toimiv mootorikaitseaparatuur;

3) mootor on riknenud valede ladustamistingimuste tõttu;

4) mootorit on vigastatud vale paigaldamise või kasutamise tõttu, samuti ülekandekomponentide vale paigaldamise tõttu;

5) mootoriga ühendatud seadme vigastuse või purunemise tulemusel;

6) mootorit on  paigaldatud, hooldatud või remonditud ebapädeva isiku poolt.

Garantii ei korva elektrimootori külge ja maha monteerimisega, transpordiga esindusse ja tagasi ega tööseisakuga kaasnevaid kulutusi.

Samuti ei kuulu garantii korras sissenõudmisele saamata jäänud tulu ja muud kliendi majandustegevusele mõju avaldavad nõuded;

 

Kinnitame, et teie ostetud seade vastab ELi elektriohutuse standarditele, mida tõendab CE-märgis mootori teabeplaadil ja tootjatehase kinnitus.

 
 
Kvaliteetne kodulehekülg